ประกาศในราชกิจจานุเบกษา: 6 กรกฎาคม 2565                     

เนื้อหา: กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีประกาศกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2565 โดยความในกฎกระทรวงฉบับนี้ มีการควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2622-2556 เพื่อความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น แก่ประชาชน กิจการอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หมายเลขโทรศัพท์
02 430 6829 ต่อ 3000

โดยสามารถศึกษารายละเอียดประกาศฉบับนี้ได้ที่ Link ค่ะ