ประกาศในราชกิจจานุเบกษา: 26 กรกฎาคม 2565                     

เนื้อหา: กระทรวงสาธารณสุข กฎกระทรวง ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 กรกฎาคม 2565 โดยความในกฎกระทรวงฉบับนี้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ด้านคุณลักษณะ วิธีการติดตั้งและการบำรุงบ่อดักไขมัน และเงื่อนไขในการจัดให้มีบ่อดักไขมัน
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการระบายน้ำเสียที่มีไขมันปนเปื้อน ออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-1000

โดยสามารถศึกษารายละเอียดประกาศฉบับนี้ได้ที่ Link ค่ะ