ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเป็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (บังคับใช้วันที่ 22 ธันวาคมพ.ศ. 2565 เป็นต้นไป)
ซึ่งในประกาศฉบับดังกล่าวนี้ มีการเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงการควบคุมวัตถุอันตรายเดิม จำนวน 26 รายการ
1.1 เปลี่ยนแปลงระดับวัตถุอันตราย จำนวน 1 รายการ

บัญชี/ลำดับ/ชื่อเดิมใหม่
บัญชี 5.1 ลำดับที่ 247
เบนซิลไซยาไนด์ (benzyl cyanide)
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 รายการ

1.2 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข จำนวน 24 รายการ

บัญชี/ลำดับเดิมใหม่
บัญชี 4.1 ลำดับที่ 18, 31, 39, 41, 47, 51, 52, 74, 75, 94, 109, 110, 111, 137, 138, 152, 168, 173, 189, 208 และ 209 (จำนวน 21 รายการ)
บัญชี 4.2 ลำดับที่ 3
ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การกำจัดสัตว์แทะในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดสัตว์แทะ
บัญชี 4.3 ลำดับที่ 4– ไม่มีเงื่อนไข –ยกเว้นผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่มีสารสำคัญเป็นเอนไซม์ ทั้งนี้จะต้องไม่มีสารเคมีสังเคราะห์เป็นสารสำคัญ
วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้รับผิดชอบ จำนวน 23 รายการ

บัญชี/ลำดับ/ชื่อเดิมใหม่
บัญชี 5.1 ลำดับที่ 202 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine)วัตถุอันตรายควบคุมตามบัญชี 3B (Precursors) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีวัตถุอันตรายควบคุมตามบัญชี 3B (Precursors) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี เฉพาะที่มีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก (> 30% w/w)
วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 รายการ

1.3 เปลี่ยนแปลงทั้งชื่อและเงื่อนไข จำนวน  1 รายการ

บัญชี 4.3 ลำดับที่ 1ชื่อเงื่อนไข
เดิมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนทางสาธารณสุข เพื่อประโยชน์แก่การกำจัดสัตว์แทะ– ไม่มีเงื่อนไข –
ใหม่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดสัตว์แทะยกเว้นผลิตภัณฑ์ตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสำคัญเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากพืชหรือสัตว์
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนพืชเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งอาจผ่านกรรมวิธี เช่น การตัด บด สับ หั่น
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีสารที่ได้จากพืชหรือสัตว์ โดยผ่านกระบวนการต้ม หมัก กลั่น สกัด เผา หรือกรรมวิธีอื่นใดที่ไม่มีการเติมสารอื่นที่มุ่งหมายให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเป็นส่วนประกอบสำคัญ
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ตาม 1 2 และ 3 จะต้องไม่มีสารเคมีสังเคราะห์เป็นสารสำคัญ
วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้รับผิดชอบ จำนวน  1 รายการ

2. ควบคุมวัตถุอันตรายเพิ่มเติม จำนวน 17 รายการ
2.1 วัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 รายการ

บัญชี/ลำดับ/ชื่อCAS No.ชนิดของ วัตถุอันตรายเงื่อนไข
บัญชี 3 ลำดับที่ 24
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)
2921-88-24ในสารสำคัญหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกัน กำจัด ทำลาย ควบคุมแมลง หรือสัตว์ที่เป็นศัตรูของสัตว์

2.2 วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ จำนวน 16 รายการ
สารที่ควบคุมเพิ่มเติมจัดเป็นสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ได้แก่ กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค เกลือของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค (perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and perfluorooctanoic acid (PFOA)-related compounds)
ทั้งนี้รายชื่อสาร พร้อม CAS No. จำนวน 8 รายการ จะมีการควบคุมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และ 4 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชี 5.1

ลำดับที่/ชื่อ/CAS No.ชนิดของ วัตถุอันตรายเงื่อนไข
ลำดับที่ 526 กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค (perfluorooctanoic acid)
CAS No. 335-67-1
ลำดับที่ 527 แอมโมเนียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (ammonium penfluorooctanoate)
CAS No.3825-26-1
ลำดับที่ 528 โซเดียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (sodium perfluorooctanoate)
CAS No.335-95-5
ลำดับที่ 529 โพแทสเซียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (potassium perfluorooctanoate)
CAS No.2395-00-8
ลำดับที่ 530 ซิลเวอร์เปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (silver perfluorooctanoate)
CAS No.335-93-3
ลำดับที่ 531 เปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิลฟลูออไรด์ (perfluorooctanoyl fluoride)
CAS No.335-66-0
ลำดับที่ 532 เมทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (methyl perfluorooctanoate)
CAS No.376-27-2
ลำดับที่ 533 เอทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (ethyl perfluorooctanoate)
CAS No.3108-24-5
3เฉพาะที่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. ใช้ในการเคลือบป้องกันการสะท้อนแสงในกระบวนการ photolithography และกระบวนการเอชชิ่ง (etch processes) ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
2. ใช้ในการเคลือบภาพถ่ายที่ใช้กับฟิล์มฃ
3. ใช้ในสิ่งทอสำหรับป้องกันการเปียกและซึมของน้ำและน้ำมัน เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานจากของเหลวที่เป็นอันตรายและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 
4. ใช้ในโฟมดับเพลิงสำหรับดับไอน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวและเพลิงไหม้เชื้อเพลิงเหลว (Class B fires) ที่มีระบบที่ติดตั้งอยู่แล้วรวมทั้งแบบเคลื่อนที่และแบบติดยึด
5. ใช้ในการผลิต polytetrafluoroethylene (PTFE) และ polyvinylidene fluoride (PVDF) สำหรับการผลิตอุปกรณ์ที่นำความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ หรือน้ำยาเคลือบสำหรับป้องกันการรั่วไหลของสารอินทรีย์ระเหยและฝุ่นละออง PM2.5
6. ใช้ในการผลิต polyfluoroethylene propylene (FEP) สำหรับการผลิตสายไฟฟ้าแรงสูง และสายเคเบิลสำหรับส่งกระแสไฟฟ้า
7. ใช้ในการผลิต fluoroelastomers สำหรับการผลิตโอริง (O-rings), สายพานวี (v-belts) และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับตกแต่งภายในรถยนต์
ลำดับที่ 534 กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค (perfluorooctanoic acid)
CAS No.335-67-1
ลำดับที่ 535 แอมโมเนียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (ammonium penfluorooctanoate)
CAS No.3825-26-1
ลำดับที่ 536 โซเดียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (sodium perfluorooctanoate)
CAS No.335-95-5
ลำดับที่ 537 โพแทสเซียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (potassium perfluorooctanoate)
CAS No.2395-00-8
ลำดับที่ 538 ซิลเวอร์เปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (silver perfluorooctanoate)
CAS No.335-93-3
4เฉพาะที่ไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ลำดับที่ 526-530
โดยให้ได้รับการยกเว้นสำหรับที่เป็นสารปนเปื้อน (Impurity) ดังนี้
1. ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 0.0000025 โดยน้ำหนัก (£ 0.0000025% w/w)
หรือ
2. มีอยู่ในผงไมโครพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) ที่ผลิตขึ้นโดยการฉายรังสีไอออไนซ์หรือโดยการย่อยสลายด้วยความร้อน ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 0.0001 โดยน้ำหนัก (น้อยกว่าเท่ากับ 0.0001% w/w)
ลำดับที่ 539 เปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิลฟลูออไรด์ (perfluorooctanoyl fluoride)
CAS No.335-66-0
ลำดับที่ 540 เมทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (methyl perfluorooctanoate)
CAS No.376-27-2
ลำดับที่ 541 เอทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (ethyl perfluorooctanoate)
CAS No.3108-24-5
4เฉพาะที่ไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ลำดับที่ 531-533
โดยให้ได้รับการยกเว้นสำหรับที่เป็นสารปนเปื้อน (Impurity) ของสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิครายการเดียวหรือทั้งหมดรวมกันความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 0.0001 โดยน้ำหนัก (น้อยกว่าเท่ากับ 0.0001% w/w)

โดยรายละเอียดของประกาศฉบับดังกล่าวนี้ สามารถศึกษาได้จากที่ Link นี้ครับ