หน้าแรก ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 42/2566 เรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และเกลือของ กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค

คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 42/2566 เรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และเกลือของ กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค

7 March 2023

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา คือ “คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 42/2566 เรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และเกลือของ กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค” และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

เนื่องจากในช่วงปลายปี 2565 ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 ประกาศกำหนดให้กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และเกลือของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค (perfluorooctanoic acid (PFOA) and its salts) และสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค (perfluorooctanoic acid (PFOA) – related compounds) จำนวน 8 รายการ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งไม่อนุญาตให้มีการผลิต นำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ได้แก่

 • ลำดับที่ 534 กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค (perfluorooctanoic acid)
 • ลำดับที่ 535 แอมโมเนียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (ammonium perfluorooctanoate)
 • ลำดับที่ 536 โซเดียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (sodium perfluorooctanoate)
 • ลำดับที่ 537 โพแทสเซียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (potassium perfluorooctanoate)
 • ลำดับที่ 538 ซิลเวอร์เปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (silver perfluorooctanoate)
 • ลำดับที่ 539 เปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิลฟลูออไรด์ (perfluorooctanoyl fluoride)
 • ลำดับที่ 540 เมทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (methyl perfluorooctanoate)
 • ลำดับที่ 541 เอทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (ethyl perfluorooctanoate)

โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว ต้องดำเนินการรายงานข้อมูลตามลำดับดังต่อไปนี้

ลำดับแบบฟอร์มชื่อแบบฟอร์มภายในวันที่
1วอ./อก. 33แบบรายงานปริมาณวัตถุอันตรายและแผนการทำลายวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม18 เมษายน 2566
2วอ./อก. 34แบบการส่งหลักฐานการทำลายวัตถุอันตราย19 มิถุนายน 2566

  ทั้งนี้ หากผู้ประกอบกิจการท่านใดไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว สามารถอุทธรณ์หรือโต้แย้งในรูปแบบหนังสือต่ออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป โดยส่งหนังสือได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  การไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  โดยรายละเอียดของประกาศฉบับดังกล่าวนี้ สามารถศึกษาได้จากที่ Link นี้ครับ

  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) โทร 02-430-6308 ต่อ 1711