หน้าแรก ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดโรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2564

กฎกระทรวง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดโรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2564

11 September 2021

       กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2564 เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยยกเลิกความในลำดับที่ 42 แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563  เพิ่มเติมโรงงานประกอบกิจการทำเคมีภัณฑ์ หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมี โดยกระบวนการเคมีชีวภาพ และการผลิตพลาสติกชีวภาพ 3 ประเภทให้เป็นโรงงานลำดับที่ 42 จำพวกที่ 3 (ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานก่อนจึงจะดำเนินการได้) เนื่องจากปัจจุบันการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ย เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพต้องอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสินค้า ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว รวมทั้งก่อให้เกิดผลดีในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมากยิ่งขึ้น

ลำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน
โรงงานจำพวกที่ 3
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
42   โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้        
  (1) การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ที่มิใช่ (3) โรงงานทุกขนาด โรงงานทุกขนาด
  (2) การเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย โรงงานทุกขนาด โรงงานทุกขนาด
  (3) การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งใช้วัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการชีวภาพเป็นพื้นฐาน โรงงานทุกขนาด
  (4) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ที่ผลิตจากวัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง โรงงานทุกขนาด
  (5) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ที่ผลิตจากวัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องรวมกับวัตถุดิบที่ผลิตมาจากปิโตรเลียม และทำให้พลาสติกชีวภาพนั้นสลายตัวได้ทางชีวภาพ โรงงานทุกขนาด

สามารถอ่านกฎกระทรวงฉบับเต็มได้ที่ [link]