กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2564 เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยยกเลิกความในลำดับที่ 42 แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563  เพิ่มเติมโรงงานประกอบกิจการทำเคมีภัณฑ์ หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมี โดยกระบวนการเคมีชีวภาพ และการผลิตพลาสติกชีวภาพ 3 ประเภทให้เป็นโรงงานลำดับที่ 42 จำพวกที่ 3 (ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานก่อนจึงจะดำเนินการได้) เนื่องจากปัจจุบันการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ย เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพต้องอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสินค้า ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว รวมทั้งก่อให้เกิดผลดีในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมากยิ่งขึ้น

ลำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน
โรงงานจำพวกที่ 3
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
42   โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้        
  (1) การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ที่มิใช่ (3) โรงงานทุกขนาด โรงงานทุกขนาด
  (2) การเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย โรงงานทุกขนาด โรงงานทุกขนาด
  (3) การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งใช้วัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการชีวภาพเป็นพื้นฐาน โรงงานทุกขนาด
  (4) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ที่ผลิตจากวัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง โรงงานทุกขนาด
  (5) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ที่ผลิตจากวัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องรวมกับวัตถุดิบที่ผลิตมาจากปิโตรเลียม และทำให้พลาสติกชีวภาพนั้นสลายตัวได้ทางชีวภาพ โรงงานทุกขนาด

สามารถอ่านกฎกระทรวงฉบับเต็มได้ที่ [link]