คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพดินใหม่ เพื่อให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในปัจจุบัน ซึ่งได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) และออกประกาศมาตรฐานดินฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยแบ่งลักษณะการใช้ที่ดินเป็น 2 ประเภท คือ ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย และที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ เพื่อปกป้องประชาชนในแต่ละกลุ่ม

ทีมงานกรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ ได้ทำการเปรียบเทียบมาตรฐานดินฉบับเดิม และมาตรฐานดินฉบับใหม่ ในส่วนของคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ พบว่ามีมาตรฐานดินพารามิเตอร์ PCBs ถูกตัดออกไปและกำหนดใหม่ให้เฉพาะเจาะจงขึ้น คือ PCB-126 และยังได้เพิ่มพารามิเตอร์อีก 4 ตัว คือ คลอไพริฟอส (Chlorpyrifos), ไกลโฟเสต (Glyphosate), พาราควอต ไดคลอไรด์ (Paraquat Dichloride), และ 2,3,7,8-ทีซีดีดี (2,3,7,8-TCDD) แสดงดังตารางด้านล่างนี้

มาตรฐานคุณภาพดิน
ฉบับเดิม
มาตรฐานคุณภาพดิน
ฉบับใหม่
1. Volatile Organic Compound Unit (mg/kg) Unit (mg/kg)
1 Benzene 15 5
2 Carbon Tetrachloride 5.3 30
3 1,2-Dichloroethane 7.6 21
4 1,1-Dichloroethylene 1.2 993
5 cis-1,2-Dichloroethylene 150 1750
6 trans-1,2-Dichloroethylene 210 17500
7 Dichloromethane 210 2750
8 Ethylbenzene 230 19350
9 Styrene 1700 33190
10 Tetrachloroethylene 190 382
11 Toluene 520 40140
12 Trichloroethylene 61 6
13 1,1,1-Trichloroethane 1400 35400
14 1,1,2-Trichloroethane 19 6
15 Total Xylenes 210 2478
     
2. Heavy Metals Unit (mg/kg) Unit (mg/kg)
1 Arsenic 27 25
2 Cadmium and compounds 810 762
3 Hexavalent Chromium 640 212
4 Lead 750 800
5 Manganese and compounds 32000 19640
6 Mercury and compounds 610 263
7 Nickel 41000 5205
8 Selenium 10000 4380
9 Copper 35040
10 Zinc
       
3. Pesticides Unit (mg/kg) Unit (mg/kg)
1 Atrazine 110 22955
2 Chlordane 110 64
3 Chlopyrifos 819
4 2,4-D 12000 7500
5 DDT 120 70
6 Dieldrin 1.5 1
7 Glyphosate 65590
8 Heptachlor 5.5 5
9 Heptachlor Epoxide 2.7 3
10 Lindane 29 21
11 Paraquat Dichloride 2950
12 Pentachlorophenol 110 36
       
4. Others Unit (mg/kg) Unit (mg/kg)
1 Benzo (a) pyrene 2.9 1.8
2 Cyanide and compounds 35 138
3 PCBs 10
4 Vinyl Chloride 8.3 1.6
5 2,3,7,8-TCDD   – 20*
6 PCB-126   – 1**

* 2,3,7,8-TCDD ใช้หน่วยนาโนกรัม/กิโลกรัม **PCB-126 ใช้หน่วยไมโครกรัม/กิโลกรัม

ท่านสามารถดูประกาศฉบับเต็มได้ที่ลิงค์นี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/054/T_0020.PD