หน้าแรก ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

9 September 2021

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา: 24 สิงหาคม 2564    มีผลบังคับใช้: 22 พฤศจิกายน 2564   

ประกาศฉบับนี้ได้ระบุนิยามของคำว่า “แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค” “วิธีการที่เหมาะสม” “พื้นที่การผลิต” “สถานประกอบกิจการ” และ “ผู้ดำเนินกิจการ” และ กำหนดวิธีการดำเนินการของผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคตามหลักเกณฑ์หลักๆดังนี้

1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งและอาคารสถานประกอบกิจการ (สถานที่ตั้ง การออกแบบอาคาร การดูแล บำรุงอาคาร และการตรวจสอบความสะอาดของอาคาร)

2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเครื่องมือ เครื่องใช้ (พื้นที่การผลิต พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบและอุปกรณ์ และการตรวจตราสถานที่ผลิตและจัดเก็บวัตถุดิบ

3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล (รางหรือท่อระบายน้ำเสียและน้ำทิ้ง การจัดการมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล การจัดการโรงอาหารหรือห้องครัวตามหลักสุขาภิบาลอาหาร)

4. หลักเกณฑ์ในการป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค (การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค การป้องกันและกำจัดโดยใช้วิธีกลหรือไฟฟ้า การป้องกันและกำจัดโดยใช้วิธีชีวภาพ)

นอกจากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อแล้ว ยังมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามโดยแบ่งสถานประกอบการเป็น 3 กลุ่มซึ่งมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่แตกต่างกัน โดยประเภทของสถานประกอบการในแต่ละกลุ่มจะแสดงในตารางดังต่อไปนี้

  • สถานประกอบกิจการกลุ่มที่ 1 กิจการในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(2)การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อผลประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1)การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด

  • สถานประกอบกิจการกลุ่มที่ 2 กิจการในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหารการเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ำจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(2)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา หอยดอง น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(3)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
(4)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(5)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(6)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(7)การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(8)การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(9)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์
(10)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และ ผลิตภัณฑ์เนยผสม
(11)การผลิตไอศกรีม
(12)การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(13)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(14)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา
(15)การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ
(16)การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง
(17)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(18)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด         
(19)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(20)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเชื่อม
(21)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(22)การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(23)การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(24)การเก็บ ถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
(1)การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา

  • สถานประกอบกิจการกลุ่มที่ 3 กิจการในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(5)การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรม ที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของประกาศฉบับเต็มได้ที่ ลิ้งค์นี้ [link]