การสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าเหล็กสำหรับส่งออกปฏิบัติตามมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM)

ที่ปรึกษาของเราดำเนินการสำรวจโรงงานเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการผลิต วิธีกำหนดขอบเขต และปัจจัยที่ควรคำนึงถึงเมื่อคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการรายงานตามมาตรการ CBAM เราจัดประชุมรายสัปดาห์ตลอดทั้งโครงการ